text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1074-98-2 | Producten #: N0527

3-Methyl-4-nitropyridine N-Oxide


Zuiverheid: >97.0%(T)
Synoniemen
  • 4-Nitro-3-picoline N-Oxide
documenten:
5G
€116.00
2   6  
25G
€372.00
2   13  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0527
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__6N__2O__3 = 154.13  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 1074-98-2
Reaxys registratienummer 140157
PubChem product ID 87573852
SDBS 9747
MDL-nummer

MFCD00014626

Specificatie
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 137 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 214-050-8
RTECS # UT5775000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten