text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 7791-20-0 | Producten #: N0851

Nickel(II) Chloride Hexahydrate


Zuiverheid: >95.0%(T)
Synoniemen
  • Nickel Dichlorid Hexahydrate
documenten:
25G
€21.00
Neem contact met ons op 8  
500G
€49.00
Neem contact met ons op 19  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0851
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht NiCl__2·6H__2O = 237.68  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 7791-20-0
Reaxys registratienummer 13284120
Merck-index (14) 6505
MDL-nummer

MFCD00149809

Specificatie
Appearance White to Green to Dark green to Dark blue powder to crystalLight yellow powder to crystal
Purity min. 95.0 %
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H331 : Giftig bij inslikken en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H350i : Kan kanker veroorzaken bij inademing.
H360D : Kan het ongeboren kind schaden.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P311 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
RTECS # QR6480000
Transport informatie:
UN-nummer UN3288
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2827350000

Artikelen / Brochures

Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten