text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: | Producten #: N1109

4-Nitrophenyl Phosphate (Ready-to-use solution) [for ELISA]


Zuiverheid:
Synoniemen
  • p-Nitrophenyl Phosphate (Ready-to-use solution)
  • pNPP (Ready-to-use solution)
documenten:
100ML
€85.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Note:

This product cannot be shipped to Russia and Turkey.

Product Information
Volume : 100 mL
Preservative : 0.02% Sodium azide

Description
This product is supplied as a ready-to-use solution containing 4-nitrophenyl phosphate (pNPP) for ELISA. When this product is reacted with alkaline phosphatase, a yellow colored soluble reaction product appears. After terminating the reaction by adding NaOH solution, the absorbance of reaction product is measured at 405 nm.

Application
The following steps are for a 96-well plate format.
1. Bring pNPP solution (Product No. N1109) to room temperature.
2. Gently mix the pNPP solution (Product No. N1109).
3. Add 100uL of pNPP solution (Product No. N1109) to each well.
4. Incubate the plate at room temperature for 30 minutes.
5. To terminate the reaction, add 100 uL of 1 N NaOH (Product No. S0542) to each well.
6. Within 1 hour of terminating the reaction, measure the absorbance of each well at 405 nm.

Storage
The product should be stored at 4 ºC and used within 6 months from purchase.The product may be frozen but this does not affect its quality; thaw it at room temperature before use.

Related Products
A3176 AzBTS (Ready-to-use solution) [for ELISA]
C3384 4-Chloro-1-naphthol (Ready-to-use solution) [for Western blotting]
N1113 NBT / X-Phosphate p-Toluidine Salt(50X concentrated solution) [for Western blotting]
D4005 Disodium 4-Nitrophenyl Phosphate Hexahydrate [for Biochemical Research]
S0542 Sodium Hydroxide (1mol / L in Water)

Artikel # N1109
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities -20°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
Specificatie
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Alkaline Phosphatase detection test to pass test
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2919900090
Toepassing
4-Nitrophenyl Phosphate (Ready-to-use solution) [for ELISA]

References

  • Antibodies, A Laboratory Manual, ed. by E. Harlow, D. Lane, Cold Spring Harbor Laboratory, New York, 1988, p. 597.
  • Enzyme immunoassays in diagnostic medicine
    • A. Voller, D. E. Bidwell, A. Bartlett, Bull. World Health Organ. 1976, 53, 55-65.


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten