text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 124-07-2 | Producten #: O0027

n-Octanoic Acid


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • Caprylic Acid
documenten:
25ML
€15.00
4   ≥20 
500ML
€24.00
8   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # O0027
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__6O__2 = 144.21  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 124-07-2
Reaxys registratienummer 1747180
PubChem product ID 87574044
SDBS 2010
Merck-index (14) 1765
MDL-nummer

MFCD00004429

Specificatie
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 15 °C
Kookpunt 238 °C
Flp 109 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.91
Brekingsindex 1.43
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 0.68 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Ether,Alcohol,Chloroform
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-677-5
RTECS # RH0175000
Transport informatie:
UN-nummer UN3265
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2915907090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten