text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 111-87-5 | Producten #: O0036

1-Octanol


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • n-Octyl Alcohol
documenten:
25ML
€15.00
9   ≥20 
500ML
€46.00
5   18  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # O0036
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__8O = 130.23  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 111-87-5
Reaxys registratienummer 1697461
PubChem product ID 87574053
SDBS 1938
Merck-index (14) 6751
MDL-nummer

MFCD00002988

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -16 °C
Kookpunt 194 °C
Flp 83 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.83
Brekingsindex 1.43
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 0.3 mg/l   20 °C
Oplosbaarheid (mengbaar met) Chloroform,Ether,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-917-6
RTECS # RH6550000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2905168500
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten