text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 98-98-6 | Producten #: P0421

Pyridine-2-carboxylic Acid


Zuiverheid: >99.0%(T)
Synoniemen
  • Picolinic Acid
documenten:
25G
20,00 €
7   ≥40 
100G
43,00 €
4   4  
500G
114,00 €
1   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0421
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__5NO__2 = 123.11 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 98-98-6
Reaxys registratienummer 109595
PubChem product ID 87574625
SDBS 10021
Merck-index (14) 7403
MDL-nummer

MFCD00006293

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 °C
Solubility in Water almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 140 °C
Maximale golflengte 265(EtOH) nm
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene, Ethanol, Methanol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Chloroform
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-719-7
RTECS # TJ7344000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
Toepassing
A Matrix for MALDI TOF Mass Spectrometry

Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI-TOF) mass spectrometry is a standard soft ionization technique in mass spectrometry. Picolinic acid is often used as a matrix for MALDI-TOF mass spectrometry, for nucleotide analysis in particular. Incidentally, IUPAC defined standard terms relating to mass spectrometry in 2013 (free access).

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.