text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 615-28-1 | Producten #: P1144

1,2-Phenylenediamine Dihydrochloride [for Biochemical Research]


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)(N)
Synoniemen
  • 1,2-Diaminobenzene Dihydrochloride
  • OPD·2HCl
documenten:
1G
€16.00
Neem contact met ons op 1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1144
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__8N__2·2HCl = 181.06 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 615-28-1
Reaxys registratienummer 3912045
PubChem product ID 125310096
MDL-nummer

MFCD00012966

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.040(1w/v%, H2O, 420.0 nm)
Absorbance2 max. 0.050(1w/v%, H2O, 480.0 nm)
chromogenic test(enzymatic method) to pass test
eigenschappen
Smeltpunt 205 °C(dec.)
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
H312 + H332 : Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 210-418-7
RTECS # ST0175000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921511910
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.