text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 754-85-8 | Producten #: P1452

Methyl Pentadecafluoroheptyl Ketone


Zuiverheid: >93.0%(GC)
Synoniemen
  • Methyl Perfluoroheptyl Ketone
  • 1H,1H,1H-Pentadecafluoro-2-nonanone
  • 1H,1H,1H-Perfluoro-2-nonanone
  • 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Pentadecafluoro-2-nonanone
documenten:
5G
€152.00
2   3  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1452
Zuiverheid / Analysemethode >93.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__3F__1__5O = 412.10 
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 754-85-8
Reaxys registratienummer 2182134
PubChem product ID 87557993
Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 93.0 %
eigenschappen
Kookpunt 57 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.69
Brekingsindex 1.30
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN1224
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914199090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten