text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 85-44-9 | Producten #: P1614

Phthalic Anhydride


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
documenten:
500G
€24.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1614
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__4O__3 = 148.12  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 85-44-9
Reaxys registratienummer 118515
PubChem product ID 87558283
Merck-index (14) 7372
Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 131 °C
Kookpunt 284 °C
oplosbaarheid in water Decomposes in contact with water,Practically insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Acetone,Ethanol
Oplosbaarheid (licht opl. in) Ether
Oplosbaarheid (zeer licht) Benzene
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-607-5
RTECS # TI3150000
Transport informatie:
UN-nummer UN2214
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917350000
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten