text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: | Producten #: P1944

Poly(methylphenyl)silane supported Palladium/Alumina Hybrid Catalyst [=Pd / (PSi-Al2O3)]


Zuiverheid:
Synoniemen
  • Pd / (PSi-Al2O3)
  • Palladium on Poly(methylphenyl)silane / Alumina
documenten:
1G
€63.00
1   Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1944
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Specificatie
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Palladium min.0.37%(35micro_mol/g)
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P314 : Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3815199090
Toepassing
Polysilane-supported Palladium Catalyst Suitable for Continuous Flow Hydrogenation

References


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten