text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1443036-49-4 | Producten #: P2143

Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulfonyl)methanide


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • Shibata Reagent II
documenten:
1G
€82.00
1   2  
5G
€285.00
Neem contact met ons op 11  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P2143
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__5H__1__0F__3IO__3S = 454.20  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities <0°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 1443036-49-4
Reaxys registratienummer 23755623
PubChem product ID 253660511
Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
eigenschappen
Smeltpunt 104 °C(dec.)
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN1759
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931900090
Toepassing
A Novel Electrophilic-Type Trifluoromethylthiolation Reagent, Shibata Reagent II

P2143

Typical Procedure (trifluoromethylthiolation of enamines, R1 = Bn, R2 = Me, R3 = OMe): To a mixture of (Z)-methyl 3-(benzylamino)-2-butenoate (30.8 mg, 0.15 mmol) and Shibata reagent II (136 mg, 0.3 mmol) in 1,4-dioxane (0.75 mL), Cu(I)Cl (5.7 mg, 0.03 mmol) is added. The resulting mixture is stirred over 5 minutes at room temperature and then filtered through a short plug of Celite. The filtrate is concentrated under reduced pressure and purified through flash column chromatography on silica gel (eluent: hexane/ethyl acetate) to afford (E)-methyl 3-(benzylamino)-2-((trifluoromethyl)thio)-2-butenoate as a slightly yellow semi-solid (42.1 mg, 92% yield).

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten