text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 25895-60-7 | Producten #: S0396

Sodium Cyanoborohydride [Reducing Agent]


Zuiverheid: >95.0%(T)
Synoniemen
  • Sodium Cyanotrihydridoborate
documenten:
5G
€24.00
3   ≥60 
25G
€75.00
11   ≥60 
250G
€573.00
2   Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # S0396
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht CH__3BNNa = 62.84 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 25895-60-7
Reaxys registratienummer 4152656
PubChem product ID 87575903
Merck-index (14) 8606
MDL-nummer

MFCD00003516

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Iodometric Titration) min. 95.0 %
eigenschappen
oplosbaarheid in water Decomposes in contact with water
Graad van oplosbaarheid in water 2,120 g/l   29 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Tetrahydrofuran, Dimethylformamide
Oplosbaarheid (licht opl. in) Ethanol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Benzene, Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H300 + H310 + H330 : Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H260 : In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P231 + P232 : Inhoud onder inert gas. gebruiken en bewaren. Tegen vocht beschermen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P302 + P335 + P334 : BIJ CONTACT MET DE HUID: losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 247-317-2
Transport informatie:
UN-nummer UN3134
Klasse 4.3 / 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2837200090
Toepassing
Reductive Amination: Borch Reaction

Typical Procedure:
To a stirred solution of N-ethylbenzylamine (675 mg, 5 mmol) and 37% aqueous formaldehyde (2 mL, 25 mmol) in acetonitrile (15 mL) is added sodium cyanoborohydride (500 mg, 8 mmol). A vigorous exothermic reaction ensues, and a dark residue separates. The reaction mixture is stirred for 15 min, and then glacial acetic acid is added dropwise until the solution tests neutral on wet pH paper. Stirring is continued for an additional 45 min, glacial acetic acid being added occasionally to maintain the pH near neutrality. The solvent is evaporated at reduced pressure, and 2 N KOH (20 mL) is added to the residue. The resulting mixture is extracted with ether (3 × 20 mL). The combined ether extracts are washed with 0.5 N KOH (20 mL) and then extracted with 1 N HCl (3 × 10 mL). The acid extracts are combined and neutralized with solid KOH and then extracted with ether (3 × 20 mL). The combined ether extracts are dried (K2CO3) and evaporated in vacuo to give N-methyl-N-ethylbenzylamine (735 mg, Y. 98%) as a colorless, GPLC-pure oil.

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.