text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 497-19-8 | Producten #: S0560

Sodium Carbonate


Zuiverheid: >99.0%(T)
Synoniemen
documenten:
300G
25,00 €
10   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # S0560
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht Na__2CO__3 = 105.99 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
Verpakking 300G-Plastic Bottle (Bekijk afbeelding)
CAS RN 497-19-8
Reaxys registratienummer 4154566
Merck-index (14) 8596
MDL-nummer

MFCD00003494

Specificatie
Appearance White powder to crystal
Purity(Neutralization titration) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 851 °C
oplosbaarheid in water Soluble
Graad van oplosbaarheid in water 300 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Alcohol, Acetone
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H332 : Schadelijk bij inademing.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P261 : Inademing van stof vermijden.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 207-838-8
RTECS # VZ4050000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2836200000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.