text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 123334-18-9 | Producten #: T0162

Tetraphenylarsonium Chloride Hydrochloride Hydrate


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
documenten:
1G
€97.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T0162
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__4H__2__0AsCl·HCl·xH__2O = 455.25  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 123334-18-9
Gerelateerde CAS RN 507-28-8&21006-74-6
Reaxys registratienummer 5212590
PubChem product ID 87576158
MDL-nummer

MFCD00012628

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %(calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
eigenschappen
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H331 : Giftig bij inslikken en bij inademing.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN3465
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931399090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten