text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: | Producten #: T0255

o-Tolidine Solution (0.1w/v% in 2N Hydrochloric Acid)


Zuiverheid:
Synoniemen
  • 4,4'-Diamino-3,3'-dimethylbiphenyl Solution (0.1w/v% in 2N Hydrochloric Acid)
documenten:
500ML
€17.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Note:

This product cannot be shipped to Russia and Turkey.

Artikel # T0255
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Te vermijden condities Light Sensitive
Gerelateerde CAS RN 119-93-7
PubChem product ID 87576237
Specificatie
Appearance Colorless clear liquid
Sensitiveness to pass test
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H350 : Kan kanker veroorzaken.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN3265
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3822190090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten