text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2875-18-5 | Producten #: T1778

2,3,5,6-Tetrafluoropyridine


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
1G
€39.00
1   1  
5G
€133.00
4   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T1778
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5HF__4N = 151.06  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 2875-18-5
Reaxys registratienummer 1424721
PubChem product ID 87577511
SDBS 41206
MDL-nummer

MFCD00011734

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 101 °C
Flp 31 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.52
Brekingsindex 1.40
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN1993
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918199890
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten