text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 40220-08-4 | Producten #: T2325

Tris(2-acryloyloxyethyl) Isocyanurate (stabilized with Phenothiazine)


Zuiverheid: >80.0%(GC)
Synoniemen
  • Isocyanuric Acid Tris(2-acryloyloxyethyl) Ester (stabilized with Phenothiazine)
documenten:
25G
€18.00
1   8  
500G
€116.00
1   4  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T2325
Zuiverheid / Analysemethode >80.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__2__1N__3O__9 = 423.38  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 40220-08-4
Reaxys registratienummer 7233994
PubChem product ID 87558525
Specificatie
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity(GC) min. 80.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 53 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 254-843-6
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933698090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten