text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 86178-38-3 | Producten #: T3984

3,3,5-Trimethylcyclohexyl Acrylate (cis- and trans- mixture) (stabilized with MEHQ)


Zuiverheid: >99.8%(GC)
Synoniemen
  • 3,3,5-Trimethylcyclohexyl 2-Propenoate (cis- and trans- mixture) (stabilized with MEHQ)
  • 3,3,5-Trimethylcyclohexyl Prop-2-enoate (cis- and trans- mixture) (stabilized with MEHQ)
  • Acrylic Acid 3,3,5-Trimethylcyclohexyl Ester (cis- and trans- mixture) (stabilized with MEHQ)
documenten:
25G
€59.00
Neem contact met ons op 10  
500G
€299.00
Neem contact met ons op 14  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T3984
Zuiverheid / Analysemethode >99.8%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__2__0O__2 = 196.29  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 86178-38-3
Reaxys registratienummer 3238193
Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %(total of isomers)
eigenschappen
Kookpunt 72 °C/2 mmHg
Flp 89 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.93
Brekingsindex 1.46
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN3082
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916120090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten