text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 23564-05-8 | Producten #: T3986

Thiophanate Methyl


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • Dimethyl (1,2-Phenylenedicarbamothioyl)biscarbamate
  • [1,2-Phenylenebis(iminocarbonothioyl)]biscarbamic Acid Dimethyl Ester
documenten:
1G
€100.00
Neem contact met ons op 14  
5G
€350.00
Neem contact met ons op 13  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T3986
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__1__4N__4O__4S__2 = 342.39  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 23564-05-8
Reaxys registratienummer 937942
MDL-nummer

MFCD00055294

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Volumetric Analysis) min. 98.0 %
NMR confirm to structure
eigenschappen
Smeltpunt 172 °C(dec.)
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 26.6 mg/l   20 °C
Oplosbaarheid (licht opl. in) dichloromethane,Methanol,Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H332 : Schadelijk bij inademing.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 245-740-7
RTECS # BA3675000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2930909825
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten