text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 821-95-4 | Producten #: U0025

1-Undecene


Zuiverheid: >93.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25ML
€39.00
4   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # U0025
Zuiverheid / Analysemethode >93.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__1H__2__2 = 154.30 
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 821-95-4
Reaxys registratienummer 1740044
PubChem product ID 87577755
SDBS 6989
MDL-nummer

MFCD00008956

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 93.0 %
Specific gravity (20/20) 0.7510 to 0.7610
Refractive index n20/D 1.4240 to 1.4290
eigenschappen
Kookpunt 190 °C
Flp 63 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.75
Brekingsindex 1.42
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P331 : GEEN braken opwekken.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P310 : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 212-483-7
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2901290000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten