text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 624-24-8 | Producten #: V0005

Methyl Valerate


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • Valeric Acid Methyl Ester
documenten:
25ML
€18.00
1   3  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # V0005
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__1__2O__2 = 116.16  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 624-24-8
Reaxys registratienummer 1741905
PubChem product ID 87577805
SDBS 2890
MDL-nummer

MFCD00009478

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Kookpunt 128 °C
Flp 29 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.89
Brekingsindex 1.40
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H332 : Schadelijk bij inademing.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 210-838-0
RTECS # YV7750500
Transport informatie:
UN-nummer UN3272
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2915609000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten