text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

TCI TERMS AND CONDITIONS

Terms of Use

NOTES ON USAGE

Please read the following terms and conditions carefully and agree to them before using this website. Please understand that by using this website, you are considered to be bound by all the following terms and conditions.

COPYRIGHTS

The copyrights and other rights to the information, pictures, movies, layout and others contained in this website belong to TCI Europe N.V. (hereinafter called "TCI") or the owners of such copyrights from whom TCI has been granted licenses unless otherwise specifically provided herein. These copyrights are protected under the copyright laws of various countries, various conventions and other laws, and you are not allowed to use them beyond the legally permissible extent or beyond your personal usage.

In addition, all copyrights to the contents of electronic mails that TCI will send to you belong to TCI, and you are not allowed to transfer or reprint them in any manner whatsoever without the prior written consent of TCI.

DISCLAIMER

The information on this website may be subject to change without notice. In addition, the operation may be subject to interruption or suspension without notice. Under no circumstances, shall TCI be liable for any damage that may result from any changes in information, interruptions, or suspensions of this website. TCI pays careful attention in posting the information on this website, but TCI does not guarantee the accuracy, utility, or safety of the information in any way or manner whatsoever.

Other websites of third parties to whom links may be established from this website are managed by such third parties, and under no circumstances, TCI shall guarantees their contents.

TCI shall accept no responsibility whatsoever for any loss or damage resulting from having enabled or disabled you to use this website. TCI shall accept no responsibility whatsoever for any trouble or damage to the software or hardware resulting from your use of this website.

LINKING

If you wish to establish a link to this website (http://www.tcichemicals.com/), you are requested to contact our Company (Sales-EU@TCIchemicals.com). Please understand in advance that we reserve the right to refuse any links from such websites that may libel or defame our Company or such websites that may contain any adult contents. In addition, we reserve the right to refuse any links that use such techniques as frame linking to obscure the fact that these pages are produced by our Company.

COOKIES

On this website, we use cookies to enable you to utilize some of our services as conveniently as possible. You can rest assured that cookie information is encoded and it does not retain any personal information about you.

SCREEN RESOLUTION

We recommend 1024×768 pixels or higher.

PLUG-INS

PDF

Documents on our website such as MSDS are displayed in PDF format. To view these files, you will need the Adobe Reader plug-in. The latest version of the Abobe Reader is recommeneded.

If you do not have the Adobe Reader on your computer, please download it from here.

Java

On this website, we use Java applets when searching chemical structural formulas. To use the chemical structural formula search, you need to have Java software. If you do not have it, please download it from here.

TRADEMARKS

The product names and company names used on this website represent the trade names, registered trademarks, or brand names of relevant companies.

If you have questions, comments or suggestions regarding this website, please contact us at Sales-EU@TCIchemicals.com.

Verkoopbepalingen en -Voorwaarden

BEPALINGEN INZAKE AANVAARDING

TCI Europe NV (de “Verkoper”) bevestigt de ontvangst van de order van de Koper en aanvaardt de order van de Koper alleen op voorwaarde dat de Koper instemt met de bepalingen en voorwaarden van dit document, ongeacht of ze een aanvulling zijn op of verschillen van de bepalingen en voorwaarden in de aankooporder van de Koper of in eender welk ander formulier of document dat hiervoor of hierna door de Koper of Verkoper wordt geleverd. De Koper wordt geacht deze bepalingen en voorwaarden te hebben goedgekeurd, tenzij de Verkoper een schriftelijke kennisgeving van bezwaar ontvangt binnen de 15 dagen nadat de Koper dit formulier heeft gekregen. Het feit dat de Verkoper geen bezwaar maakt tegen de bepalingen in om het even welke aankooporder of in gelijk welk ander formulier of document van de Koper zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de onderhavige bepalingen en voorwaarden noch als een aanvaarding van een van die bepalingen. Er worden alleen orders aangenomen van betrouwbare zakelijke klanten. Orders van particulieren worden niet aanvaard.

Dit contract en de bepalingen en voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

WIJZIGINGEN EN HERROEPINGEN

Geen enkele wijziging door de Koper van eender welke bepaling of voorwaarde van dit contract of van gelijk welk recht van de Koper op verhaal krachtens dit contract is bindend voor de Verkoper. Evenmin kan de Koper de order die hierbij wordt bevestigd, herroepen of wijzigen, tenzij de gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk instemt. Er bestaan tussen de Koper en de Verkoper geen andere schikkingen, overeenkomsten, beloften of afspraken dan die welke hierin worden beschreven.

PRIJZEN EN SPECIALE PRIJZEN

Alle in deze catalogus vermelde prijzen staan in euro. Ze zijn exclusief lokale belastingen en kunnen worden gewijzigd. De Koper moet de prijzen controleren wanneer hij zijn order plaatst. De Koper heeft het recht kortingen te vragen voor speciale hoeveelheden en speciale tarieven voor grote hoeveelheden. De Verkoper moet die speciale prijzen schriftelijk bevestigen. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn die speciale prijzen 14 kalenderdagen geldig.

Er is geen minimumbedrag voor orders. Alle prijzen zijn ‘af fabriek’. Meer bepaald zijn de kosten van transport en verzekering voor Producten die worden geleverd niet in de prijzen begrepen. Voor leveringen met een factuurwaarde van minder dan 300 euro behoudt TCI zich het recht voor kosten aan te rekenen voor levering en behandeling. Aanvragen voor speciale leveringen worden door de Verkoper aanvaard op voorwaarde dat het bewuste Product zich daartoe leent; deze leveringen worden dienovereenkomstig belast.

Eender welke gebruiksbelasting, omzetbelasting, accijns, recht, douane-, inspectie- of testkosten of gelijk welke andere belastingen, vergoedingen of kosten van om het even welke aard die worden geheven door gelijk welke overheid op of geschat door de transactie tussen de Verkoper en de Koper moeten door de Koper worden betaald bovenop de vermelde of gefactureerde prijzen. Indien de Verkoper dergelijke belastingen, vergoedingen of kosten moet betalen, verbindt de Koper zich ertoe de Verkoper te vergoeden of, in plaats van dergelijke betaling, aan de Verkoper, op het ogenblik waarop de order wordt geplaatst, een attest van vrijstelling of eender welk ander document te overhandigen dat de overheid die de belastingen, vergoedingen of kosten heft, kan aanvaarden.

BETALING

Behoudens andersluidende bepaling zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Materiaal wordt aangerekend voor de prijs die toepasbaar is op het ogenblik waarop de Producten worden verstuurd. De verschuldigde bedragen kunnen enkel worden betaald door overschrijving via de bank. De Verkoper behoudt zich het recht voor in elk geval de gedeeltelijke of volledige betaling van tevoren te vragen. Blijft de Koper in gebreke een verschuldigd bedrag krachtens deze of eender welk ander order te betalen, dan mag de Verkoper naar eigen goeddunken en onverminderd zijn andere wettelijke verhaalmiddelen weigeren nieuwe orders te aanvaarden en behoudt hij zich het recht voor interest aan te rekenen op de openstaande bedragen tegen een tarief van 1% boven de EURIBOR één maand, alsook een geldboete tot dekking van administratieve kosten gelijk aan 10% van de openstaande factuur met een minimum van 40 Euro / 30 GBP. De Verkoper mag ook verklaren dat alle openstaande facturen tussen de partijen betaalbaar worden.

LEVERING, TERMIJNEN, KWALITEIT en TERUGZENDINGEN

Behoudens andersluidend verzoek behoudt de Verkoper zich het recht voor de levering in stukken op te splitsen; alle gedeeltelijke leveringen worden afzonderlijk gefactureerd en betaald op de vervaldag, ongeacht latere leveringen. Vertraging bij het leveren van een deel van de Producten ontslaat de Koper niet van zijn verplichting om de resterende leveringen te aanvaarden. De Verkoper probeert de Producten te verzenden met de door de Koper gevraagde middelen, maar hij behoudt zich het recht voor dat niet te doen om gevolg te geven aan wettelijke voorwaarden of in het belang van de veiligheid. Het factuurbedrag kan worden vermeerderd met extra lasten voor risicovolle verpakking en transport. Onmiddellijk nadat hij eender welke krachtens deze bepalingen vervoerde Producten heeft ontvangen, moet de Koper die Producten inspecteren. Hij moet de Verkoper schriftelijk kennis geven van elke claim wegens tekort, defect of schade en hij houdt de Producten ter schriftelijke beschikking van de Verkoper. Indien de Koper nalaat de Verkoper aldus kennis te geven binnen de 7 kalenderdagen nadat hij de Producten heeft ontvangen, worden die Producten op afdoende wijze geacht te beantwoorden aan deze bepalingen en voorwaarden en onherroepelijk te zijn aanvaard door de Koper.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, schade of boete voor vertraging bij of het in gebreke blijven te produceren, leveren of nakomen van andere verplichtingen krachtens deze bepalingen tengevolge van eender welke oorzaak die ontsnapt aan de redelijke controle van de Verkoper, met inbegrip van maar niet beperkt tot niet geslaagde reacties, een handeling van de Koper, embargo of een andere handeling, reglement of vordering van de overheid die de uitvoering van de activiteiten van de Verkoper beïnvloedt, brand, ontploffing, ongeluk, diefstal, vandalisme, opstand, oorlogsdaden, stakingen of andere arbeidsconflicten, blikseminslag, overstroming, storm of andere gevallen van overmacht, vertraging in het transport, of de onmogelijkheid om de vereiste mankracht, brandstof, materialen, voorraden of stroom te verkrijgen. Zulke omstandigheden die ontsnappen aan de redelijke controle van de Verkoper worden niet geacht van dien aard te zijn dat ze de Koper toelaten het contract te beëindigen. Indien de bewuste omstandigheden evolueren tot een permanent obstakel, moet de Verkoper dit onmiddellijk melden aan de Koper en wordt deze laatste vrijgesteld van gelijk welke verplichting krachtens het contract. De Verkoper test zijn Producten zorgvuldig in zijn laboratorium voor kwaliteitscontrole om hun zuiverheid en consistentie te bepalen. De zuiverheid en fysieke constanten die in deze catalogus vermeld staan, zijn typische waarden die van partij tot partij kunnen verschillen. Heeft de Koper bijkomende informatie nodig, dan moet hij van tevoren contact opnemen met de Verkoper.

De Producten mogen niet worden teruggestuurd voor krediet tenzij de Verkoper daar schriftelijk mee instemt, en ook dan alleen indien de instructies van de Verkoper betreffende het terugsturen van de Producten strikt worden nagekomen. De terug te sturen Producten dienen te worden terug gestuurd binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goedkeuring van de Verkoper dat de Producten mogen worden teruggestuurd. De terug te sturen Producten dienen te worden vervoerd door een vervoerder die gecertificeerd is om chemicaliën te vervoeren. De verpakking van de terug te sturen Producten moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke IATA regelgeving.

Producten die zonder identificatie of zonder toestemming worden teruggestuurd, worden zonder krediet opzij geschoven. Voor Producten die bij vergissing worden besteld en teruggestuurd, moet de Koper alle kosten voor het terugsturen en behandelen van de Producten betalen. De Verkoper behoudt zich het recht voor kosten voor het opnieuw opslaan van de Producten aan te rekenen.

Producten waarvan wordt aangetoond dat ze gebreken vertonen of niet beantwoorden aan de Specificaties van de Verkoper, worden gratis vervangen of er wordt, naar goeddunken van de Verkoper, krediet gegeven na ontvangst van de teruggestuurde Producten. Elke claim tot vervanging of krediet moet binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de Producten worden ingediend.

GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling garandeert de Verkoper dat zijn Producten beantwoorden aan de beschrijving daarvan in de catalogus van de Verkoper, de offerte of in andere documenten (de “Specificaties”).

Deze garantie is exclusief, en de Verkoper verstrekt geen andere expliciete of impliciete waarborgen, met inbegrip van gelijk welke impliciete waarborg van verhandelbaarheid of geschiktheid voor eender welk specifiek doel.

De garanties die de Verkoper verstrekt in verband met deze verkoop zijn niet toepasbaar indien de Verkoper heeft beslist dat de Koper of zijn klanten naar zijn mening op enige wijze misbruik hebben gemaakt van de Producten of in gebreke zijn gebleven de Producten te gebruiken overeenkomstig de eventuele instructies van de Verkoper.

De exclusieve aansprakelijkheid van de Verkoper en het exclusieve verhaal van de Koper met betrekking tot Producten waarvan de Verkoper erkent dat ze gebreken vertonen of niet conform zijn, bestaan volgens het exclusieve oordeel van de Verkoper in (1) de vervanging van die Producten zonder kosten of (2) het terugbetalen van de aankoopprijs nadat die Producten ter beschikking werden gesteld overeenkomstig de instructies van de Verkoper. Wanneer de Koper verhaal zoekt, moet hij aan de Verkoper de passende bewijzen overleggen die deze laatste vraagt, waarna de Verkoper de nodige maatregelen neemt om aan het verhaal tegemoet te komen, maar alleen wanneer dat verzoek passend wordt geacht. De Verkoper heeft geen andere verplichtingen of aansprakelijkheid, ongeacht of die het gevolg zijn van contractbreuk, een garantie, een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid of strikte aansprakelijkheid) of eender welke andere rechtstheorie met betrekking tot Producten die worden verkocht of technische diensten die worden verleend door de Verkoper of met betrekking tot gelijk welke beloften, handelingen of nalatigheden in verband daarmee.

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor elke claim, verlies of schade tengevolge van eender welke oorzaak, met uitzondering van zware nalatigheid of opzettelijke fout, kan in geen geval de aankoopprijs overschrijden van de Producten met betrekking tot dewelke de oorzaak is ontstaan. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidentele of gevolgschade, zoals winstderving, verlies van inkomsten, opportuniteiten en verliezen volgend uit de onderbreking van de activiteiten.

GEBRUIK, RISICO’S EN VERWIJDERING VAN PRODUCTEN

De Producten van de Verkoper zijn in hoofdzaak bestemd om in het laboratorium te worden gebruikt en mogen, behoudens andersluidende vermelding op de factuur of in andere documenten van de Verkoper of op de etiketten van de Producten, niet voor andere doeleinden worden gebruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot, als voedingsmiddel, drug of geneesmiddel of als een onderdeel daarvan (inclusief in-vitro-diagnostische reagentia), cosmetica of pesticiden zoals die in de Europese wetgeving worden beschreven. De Koper erkent dat de Verkoper de Producten die hij krachtens dit contract koopt niet heeft getest op hun veiligheid en doeltreffendheid in voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of pesticiden, behoudens een andersluidend geschrift dat de Verkoper aan de Koper bezorgt. De Koper verklaart en garandeert uitdrukkelijk aan de Verkoper dat hij eender welke Producten die hij van deze laatste koopt en gelijk welke eindartikelen die hij daarmee produceert behoorlijk zal testen overeenkomstig de praktijken van een redelijke persoon die een expert is op het bewuste gebied en in strikte naleving van alle toepasbare wetten en reglementen die vandaag of in de toekomst worden uitgevaardigd.

De Koper erkent dat de Producten van de geen deel mogen uitmaken van de inventaris van bestaande chemische stoffen (Existing Chemical Substances) (zie de European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - EINECS en de European List of Notified Chemical Substances - ELINCS). De Producten mogen evenmin voorkomen op de TSCA-inventaris. De Verkoper neemt geen aansprakelijkheid op zich om te verzekeren dat de Producten die krachtens dit contract worden gekocht mogen worden gebruikt in een commerciële toepassing zoals gedefinieerd onder de toepasselijke wetgeving.

De risico’s en de fysiologische en toxicologische eigenschappen van heel wat van de chemische Producten van de Verkoper werden tot op heden nog niet volledig onderzocht en/of geïdentificeerd. Bijgevolg moeten die Producten met de grootste omzichtigheid worden behandeld wanneer ze worden gebruikt of opgeslagen of bij het wegruimen, door personen die vertrouwd zijn met de mogelijke risico’s en die een grondige opleiding hebben gekregen in passende veiligheids- en laboratoriumprocedures en procedures betreffende de behandeling van chemische stoffen. De Verkoper verstrekt geen garanties met betrekking tot resultaten en hij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan een persoon, personen of eigendommen tengevolge van het op niet-correcte wijze behandelen, opslaan, gebruiken of wegruimen van zijn Producten. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden en handelingen die ontsnappen aan zijn controle.

De Verkoper verbindt zich ertoe aan de Koper veiligheidsinformatiebladen (Material Safety Data Sheets - MSDS) te bezorgen zoals vereist krachtens de Europese wetgeving. Alle mogelijke inspanningen worden geleverd om actuele bekende informatie te verstrekken. Tengevolge van de aard van nieuwe onderzoekschemicaliën is volledige kennis onmogelijk. De Verkoper beweert niet dat de informatie die hij verstrekt in de MSDS volledig, correct, actueel of allesomvattend is.

De Koper moet de risico’s controleren en verder onderzoek voeren dat vereist is om meer te weten te komen over de gevaren die verband houden met het gebruik van de Producten die hij van de Verkoper koopt. Tevens is het de plicht van de Koper om zijn klanten en eender welk ander personeel (bv.: goederenbehandelaars enz.) te waarschuwen voor om het even welke risico’s die voortvloeien uit het gebruiken of behandelen van de Producten.

De Koper stemt ermee in de eventuele instructies na te komen die de Verkoper geeft met betrekking tot het gebruik van de Producten en op geen enkele wijze misbruik te maken van de Producten. Indien de Producten die hij van de Verkoper heeft gekocht opnieuw moeten worden ingepakt of geëtiketteerd of moeten worden gebruikt als startmateriaal of componenten van andere producten, dan verbindt de Koper zich ertoe de keuring van de Producten door de Verkoper te controleren.

Bij het verwijderen van een chemisch Product moet ernstig rekening worden gehouden met de chemische en fysische eigenschappen van de verbinding. De Koper moet zich schikken naar alle Europese, nationale en lokale wetten en reglementen betreffende het verwijderen van chemicaliën. Alleen personen die een specifieke chemische vorming en opleiding hebben genoten en die vertrouwd zijn met chemische behandelings- en veiligheidsprocedures zouden mogen worden belast met het opruimen van chemicaliën.

De Koper gaat ermee akkoord de Verkoper te vergoeden en te vrijwaren voor en tegen gelijk welke verliezen, schade en onkosten (met inbegrip van de erelonen van advocaten en andere kosten voor het verweer van elke rechtszaak) die de Verkoper kan lijden of oplopen tengevolge van elke claim inzake nalatigheid, inbreuk op een impliciete waarborg, strikte aansprakelijkheid bij een onrechtmatige daad of een andere rechtstheorie vanwege de Koper, zijn directeuren, agenten of werknemers, zijn opvolgers of rechtverkrijgenden en zijn klanten, direct of indirect, in verband met het gebruik van de Producten van de Verkoper, of omdat de Koper zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst niet naleeft. Binnen de 15 dagen nadat de Koper kennis heeft gekregen van een ongeluk met de Producten van de Verkoper dat leidt tot lichamelijke verwondingen of schade aan eigendom, moet hij de Verkoper daarvan kennis geven. De Koper verbindt zich ertoe volop mee te werken met de Verkoper om te onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaak van dat ongeluk is en alle verklaringen, verslagen en tests die hijzelf heeft uitgevoerd of die hij van anderen heeft ontvangen ter beschikking te stellen van de Verkoper. Het verstrekken van die informatie aan de Verkoper en gelijk welk onderzoek door de Verkoper vormen geen veronderstelling van enige aansprakelijkheid door de Verkoper.

AFSTAND VAN PATENT

De Verkoper garandeert niet dat het gebruik of de verkoop van de Producten die krachtens deze overeenkomst worden geleverd, geen inbreuk vormt op de claims van eender welk Europees of ander patent dat het Product zelf dekt of het gebruik daarvan in combinatie met andere Producten of bij het uitvoeren van gelijk welk proces.

TECHNISCHE BIJSTAND

Op verzoek van de Koper mag de Verkoper technische bijstand en informatie leveren in verband met de Producten van de Verkoper. De Koper is als enige aansprakelijk voor de resultaten die hij verwezenlijkt op basis van die bijstand of informatie. De Verkoper verstrekt geen waarborgen van eender welke aard betreffende de technische bijstand of informatie die hij levert. Eender welke suggesties van de Verkoper betreffende het gebruik, de toepassing of de geschiktheid van het Product kunnen niet worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke garantie, tenzij ze uitdrukkelijk als zodanig worden beschreven in een door de Verkoper ondertekend geschrift.

RETENTIE VAN TITEL

De Verkoper behoudt het eigendom van de Producten totdat hij volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen, met inbegrip van gelijk welke kosten, interesten en belastingen betreffende de verkoop van de Producten. De Koper verbindt zich ertoe de Producten waarvan de Verkoper het eigendom heeft behouden in zijn lokalen te bewaren in de staat waarin ze zich bevonden bij de levering, zonder wijziging, opname in of vermenging met andere roerende of onroerende Producten, en op zodanige wijze dat de bewuste Producten gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd. De Koper ziet ervan af rechten betreffende de Producten te verkopen, te verpanden of toe te kennen aan gelijk welke derde zolang die Producten toebehoren aan de Verkoper. De Koper moet de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen van elke beslaglegging, verbeurdverklaring of elke andere bewarende maatregel op de Producten door een derde. De Koper moet een passende verzekering behouden voor de Producten waarvan de Verkoper het eigendom heeft behouden.

VARIA

A. Deelbaarheid. Alle bepalingen van deze overeenkomst worden beschouwd als afzonderlijke items en voorwaarden. Wordt eender welke bepaling geacht onwettelijk, ongeldig of onafdwingbaar te zijn, dan blijven alle andere bepalingen van dit contract volledig toepasbaar, alsof de onwettelijke, ongeldige of onafdwingbare bepaling daarvan geen deel uitmaakte, op voorwaarde echter dat, telkens wanneer dat mogelijk is, de onwettelijke, ongeldige of onafdwingbare bepalingen worden geacht te zijn gewijzigd en van kracht te zijn voor zover ze daarbij wettelijk, geldig en afdwingbaar worden gemaakt.

B. Bindende kracht. Alle bepalingen en voorwaarden van het contract tussen de Koper en de Verkoper zullen ten goede komen aan en bindend worden voor de erfgenamen, executeurs, bewindvoerders, opvolgers, vertegenwoordigers, curatoren, trustees en rechtverkrijgenden van de partijen.

C. Overdraagbaarheid. Deze overeenkomst noch gelijk welk recht of belang dat hierbij aan de Koper wordt toegekend, krachtens het contract tussen de Koper en de Verkoper of op een andere wijze, kan door de Koper of krachtens de wet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een gemachtigd vertegenwoordiger van de Verkoper en elke overdracht zonder een dergelijke schriftelijke goedkeuring zal nietig zijn en niet bindend voor de Verkoper.

D. De Koper heeft alle bepalingen van deze overeenkomst aandachtig gelezen en verklaart dat hij een exemplaar van deze overeenkomst heeft ontvangen. Hij gaat ermee akkoord dat de bepalingen van deze overeenkomst voorrang hebben op de bepalingen van de kooporder die daarmee strijdig, onverenigbaar of in tegenspraak zijn, en hij verklaart dat hij niet heeft gesteund op die verklaringen of garanties betreffende de Producten, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden beschreven.

GESCHILLEN

De Verkoper en de Koper zullen de nodige pogingen ondernemen om geschillen minnelijk onderling op te lossen. Slagen ze daar niet in, dan zijn de rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd om kennis te nemen van eender welk geschil.
Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.