text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 772-65-6 | Producten #: D5569

Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Dichloro(methyl)(phenethyl)silane
documenten:
1G
€53.00
Neem contact met ons op 18  
5G
€180.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D5569
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__2Cl__2Si = 219.18  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 772-65-6
Reaxys registratienummer 2935721
MDL-nummer

MFCD00018084

Specificaties
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 245 °C
Flp 105 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.23
Brekingsindex 1.51
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P390 : Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 212-253-6
Transport informatie:
UN-nummer UN2987
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931900090
Documenten
Veiligheidsinformatieblad (SDS) Zoeken
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

• Controleer of het productnummer dat u hebt ingevoerd correct is.

• Als uw informatie juist is en u de gevraagde SDS nog steeds niet kunt bekijken,  alsjeblieft Neem contact met ons op voor meer informatie.

Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Andere documenten