Home >   Producten   >  Uitgebreid zoeken

1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde
(CAS RN:72773-04-7 Product Code:B3920)

Structuur

1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde
Synoniem 1-Formyl-1H-benzotriazole

Algemene Informatie

Product Code B3920

* Artikelen uit voorraad leverbaar in Japan zullen worden geleverd in 10 werkdagen.
*Neem voor meer informatie contact met ons op. (Verkoopafd. Tel: +32 (0)3 735 07 00 E-mail: Sales-EU@TCIchemicals.com)
* Om uw offerte aanvraag voor bulk hoeveelheden te sturen, klikt u op de “Verzoek Bulkofferte” knop. Voor sommige van onze producten kunnen we geen bulk hoeveelheden aanbieden.
* TCI herbekijkt regelmatig de bewaarcondities van producten om ze te optimaliseren. U dient er rekening mee te houden dat de meest recente informatie betreffende de bewaartemperatuur van een product is terug te vinden op onze website.

Zuiverheid/Analysemethode >95.0%(GC)
Opslagtemperatuur 0-10 °C
M.F. / M.G. C7H5N3O=147.14
CAS RN 72773-04-7
Verwant CAS RN
MDL Nummer MFCD00239420
Verpakking en recipiënt
 • Details van een Product
 • Veiligheid & Regelgeving

Specificatie

Purity(GC) min. 95.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C

Referenties

Reaxys-RN 510150
PubChem SID 172089012

GHS

Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevaarlijke Eigenschappen
 • H315
 • :Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319
 • :Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
*Opmerking:
 • P264
 • :Na gebruik van dit product, handen en gelaat grondig wassen.
 • P280
 • :beschermende handschoenen, oogbescherming dragen.
 • P302+P352+P332+P313+P362+P364
 • :BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P305+P351+P338+P337+P313
 • :BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Transportinformatie

Goederencode 2933998090

Toepassing

N-Formylation Reaction

Typical Procedure:
A solution of amine 1 (1.42 g, 3.86 mmol) in THF (84 mL) is treated with 1H-benzotriazole-1-carboxaldehyde (738 mg, 5.02 mmol). The mixture is stirred for 20 h at rt then 2N NaOH aqueous solution is added. The solution is stirred for 15 min at rt then water is added and THF is removed under reduced pressure. The aqueous phase is extracted with dichloromethane, and the combined organic layer is dried over MgSO4, filtered and concentrated under reduced pressure. The residue is purified by silica gel flash chromatography (Hexane → Hexane : AcOEt = 3 : 2) to give 2 (1.02 g, Y. 67%) as a colorless oil.

References

Naar Boven