Home >   Producten   >  Uitgebreid zoeken

N-Methylformanilide
(CAS RN:93-61-8 Product Code:M0552)

Structuur

N-Methylformanilide
Synoniem N-Formyl-N-methylaniline

Algemene Informatie

Product Code M0552

* Artikelen uit voorraad leverbaar in Japan zullen worden geleverd in 10 werkdagen.
*Neem voor meer informatie contact met ons op. (Verkoopafd. Tel: +32 (0)3 735 07 00 E-mail: Sales-EU@TCIchemicals.com)
* Om uw offerte aanvraag voor bulk hoeveelheden te sturen, klikt u op de “Verzoek Bulkofferte” knop. Voor sommige van onze producten kunnen we geen bulk hoeveelheden aanbieden.
* TCI herbekijkt regelmatig de bewaarcondities van producten om ze te optimaliseren. U dient er rekening mee te houden dat de meest recente informatie betreffende de bewaartemperatuur van een product is terug te vinden op onze website.

Zuiverheid/Analysemethode >99.0%(GC)
Opslagtemperatuur
M.F. / M.G. C8H9NO=135.17
CAS RN 93-61-8
Verwant CAS RN
MDL Nummer MFCD00003283
Verpakking en recipiënt
 • Details van een Product
 • Veiligheid & Regelgeving

Specificatie

Purity(GC) min. 99.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0960 to 1.1000
Refractive index n20/D 1.5570 to 1.5630

Referentiegegevens

fp 129°C(lit.)
kp 243°C(lit.)

Referenties

Beilstein 12,234
Reaxys-RN 636496
PubChem SID 87572585
F&F 1,680
EC Nummer 202-262-3

GHS

Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevaarlijke Eigenschappen
 • H315
 • :Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319
 • :Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
*Opmerking:
 • P264
 • :Na gebruik van dit product, handen en gelaat grondig wassen.
 • P280
 • :beschermende handschoenen, oogbescherming dragen.
 • P302+P352+P332+P313+P362+P364
 • :BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P305+P351+P338+P337+P313
 • :BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Transportinformatie

Goederencode 2924297099

Toepassing

Formylation Reagent

References

Naar Boven