Home >   Producten   >  Uitgebreid zoeken

Trimethyl Orthoformate
(CAS RN:149-73-5 Product Code:O0068)

Structuur

Trimethyl Orthoformate
Synoniem Methyl Orthoformate
Synoniem Orthoformic Acid Trimethyl Ester
Synoniem Trimethoxymethane

Algemene Informatie

Product Code O0068

* Artikelen uit voorraad leverbaar in Japan zullen worden geleverd in 10 werkdagen.
*Neem voor meer informatie contact met ons op. (Verkoopafd. Tel: +32 (0)3 735 07 00 E-mail: Sales-EU@TCIchemicals.com)
* Om uw offerte aanvraag voor bulk hoeveelheden te sturen, klikt u op de “Verzoek Bulkofferte” knop. Voor sommige van onze producten kunnen we geen bulk hoeveelheden aanbieden.
* TCI herbekijkt regelmatig de bewaarcondities van producten om ze te optimaliseren. U dient er rekening mee te houden dat de meest recente informatie betreffende de bewaartemperatuur van een product is terug te vinden op onze website.

Zuiverheid/Analysemethode >98.0%(GC)
Opslagtemperatuur
M.F. / M.G. C4H10O3=106.12
CAS RN 149-73-5
Verwant CAS RN
MDL Nummer MFCD00008483
Verpakking en recipiënt
 • Details van een Product
 • Veiligheid & Regelgeving

Specificatie

Purity(GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9680 to 0.9720
Refractive index n20/D 1.3770 to 1.3800

Referentiegegevens

fp 15°C(lit.)
kp 100°C

Referenties

Beilstein 2,19
Reaxys-RN 969215
PubChem SID 87574082
Merck Index(14) 6884
F&F 10,425
RTECS nr. RM6650000
EC Nummer 205-745-7

GHS

Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevaarlijke Eigenschappen
 • H225
 • :Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319
 • :Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
*Opmerking:
 • P210
 • :Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
 • P280
 • :beschermende handschoenen, oogbescherming dragen.
 • P303+P361+P353
 • :BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338+P337+P313
 • :BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
 • P370+P378
 • :In geval van brand: blussen met zand of met een droog chemisch blusmiddel.
 • P403+P235
 • :Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Transportinformatie

UN Nummer 3272
Klasse 3
Verpakkingsgroep II
Goederencode 2915130090

Toepassing

MOM protection of Diols using Trimethyl Orthoformate

References

 • Protection for the Hydroxyl Group, Including 1,2- and 1,3-Diols
  • P. G. M. Wuts, in Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis, 5th ed., ed. by P. G. M. Wuts, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014, Chap. 2, 17.

N-Formylation of Amino Acid Esters

O0068

References

PubMed Literature

Naar Boven