Home >   Producten   >  Uitgebreid zoeken

Tris(1H-benzotriazol-1-yl)methane
(CAS RN:88088-95-3 Product Code:T3141)

Structuur

Tris(1H-benzotriazol-1-yl)methane

Algemene Informatie

Product Code T3141

* Artikelen uit voorraad leverbaar in Japan zullen worden geleverd in 10 werkdagen.
*Neem voor meer informatie contact met ons op. (Verkoopafd. Tel: +32 (0)3 735 07 00 E-mail: Sales-EU@TCIchemicals.com)
* Om uw offerte aanvraag voor bulk hoeveelheden te sturen, klikt u op de “Verzoek Bulkofferte” knop. Voor sommige van onze producten kunnen we geen bulk hoeveelheden aanbieden.
* TCI herbekijkt regelmatig de bewaarcondities van producten om ze te optimaliseren. U dient er rekening mee te houden dat de meest recente informatie betreffende de bewaartemperatuur van een product is terug te vinden op onze website.

Zuiverheid/Analysemethode >95.0%(HPLC)
Opslagtemperatuur
M.F. / M.G. C19H13N9=367.38
CAS RN 88088-95-3
Verwant CAS RN
MDL Nummer MFCD00514776
Verpakking en recipiënt
 • Details van een Product
 • Veiligheid & Regelgeving

Specificatie

Purity(HPLC) min. 95.0 area%

Referentiegegevens

sp 191°C(lit.)
λmax 284(EtOH)(lit.)

Referenties

Reaxys-RN 4211368
PubChem SID 253660438

GHS

Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevaarlijke Eigenschappen
 • H315
 • :Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319
 • :Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
*Opmerking:
 • P264
 • :Na gebruik van dit product, handen en gelaat grondig wassen.
 • P280
 • :beschermende handschoenen, oogbescherming dragen.
 • P302+P352+P332+P313+P362+P364
 • :BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P305+P351+P338+P337+P313
 • :BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Transportinformatie

Goederencode 2933998090

Toepassing

Synthesis of Carboxylic Acids Using a Carboxy Carbanion Synthon

[Experimental procedure]
BuLi (2.5 M in hexane, 4.4 mL, 11 mmol) is added dropwise at -78 °C to a solution of tris(1H-benzotriazol-1-yl)methane (3.67 g, 10 mmol) in dry THF (80 mL). The mixture is stirred at -78 °C for 2 h, and then the corresponding electrophile (11 mmol) in THF (10 mL) is added. The mixture is stirred at -78 °C for 5 h, and then at r.t. for 12 h. The reaction mixture is poured into sat. aq NH4Cl (40 mL), and the aq layer is extracted with CHCl3 (3x25 mL). The combined organic layers are washed with H2O (25 mL), dried (MgSO4), and the solvent is removed at reduced pressure to afford the crude adducts which are then recrystallized to give analytically pure products.
To a stirred solution of the trisbenzotriazolyl derivative (2 mmol) in THF (20 mL) is added conc. H2SO4 (95-98 %, 0.5 mL) and the solution is stirred at 50 °C for 48 h. Benzotriazole is filtered off and the filtrate is evaporated at reduced pressure to give an oil. H2O (5 mL) is added and the mixture is extracted with Et2O (3x10 mL). The combined extracts are washed with cold H2O (2x5 mL), and dried (MgSO4). Evaporation of the solvent gives the crude products which are then purified to afford the carboxylic acids.

References

para-Formylation of Nitroarenes

T3141

References

PubMed Literature

Naar Boven