Home >   Producten   >  Uitgebreid zoeken

2-Dibenzofuranamine
(CAS RN:3693-22-9 Product Code:D5494)

Structuur

2-Dibenzofuranamine
Synoniem 2-Aminodibenzofuran
Synoniem Dibenzo[b,d]furan-2-amine

Algemene Informatie

Product Code D5494

* Artikelen uit voorraad leverbaar in Japan zullen worden geleverd in 10 werkdagen.
*Neem voor meer informatie contact met ons op. (Verkoopafd. Tel: +32 (0)3 735 07 00 E-mail: Sales-EU@TCIchemicals.com)
* Om uw offerte aanvraag voor bulk hoeveelheden te sturen, klikt u op de “Verzoek Bulkofferte” knop. Voor sommige van onze producten kunnen we geen bulk hoeveelheden aanbieden.
* TCI herbekijkt regelmatig de bewaarcondities van producten om ze te optimaliseren. U dient er rekening mee te houden dat de meest recente informatie betreffende de bewaartemperatuur van een product is terug te vinden op onze website.

Zuiverheid/Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Opslagtemperatuur
M.F. / M.G. C12H9NO=183.21
CAS RN 3693-22-9
Verwant CAS RN
MDL Nummer MFCD00033416
Verpakking en recipiënt
 • Details van een Product
 • Veiligheid & Regelgeving

Specificatie

Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C

Referenties

Reaxys-RN 142223
RTECS nr. HP4550000

GHS

Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevaarlijke Eigenschappen
 • H315
 • :Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319
 • :Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
*Opmerking:
 • P264
 • :Na gebruik van dit product, handen en gelaat grondig wassen.
 • P280
 • :beschermende handschoenen, oogbescherming dragen.
 • P302+P352+P332+P313+P362+P364
 • :BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P305+P351+P338+P337+P313
 • :BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Transportinformatie

Goederencode 2932990090

Toepassing

The requested resource (/eshop/WEB-INF/contents/commodity_info/nl/nl/D5494.html) is not available

Naar Boven