Home >   Producten   >  Uitgebreid zoeken

Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane
(CAS RN:772-65-6 Product Code:D5569)

Structuur

Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane
Synoniem Dichloro(methyl)(phenethyl)silane

Algemene Informatie

Product Code D5569

* Artikelen uit voorraad leverbaar in Japan zullen worden geleverd in 10 werkdagen.
*Neem voor meer informatie contact met ons op. (Verkoopafd. Tel: +32 (0)3 735 07 00 E-mail: Sales-EU@TCIchemicals.com)
* Om uw offerte aanvraag voor bulk hoeveelheden te sturen, klikt u op de “Verzoek Bulkofferte” knop. Voor sommige van onze producten kunnen we geen bulk hoeveelheden aanbieden.
* TCI herbekijkt regelmatig de bewaarcondities van producten om ze te optimaliseren. U dient er rekening mee te houden dat de meest recente informatie betreffende de bewaartemperatuur van een product is terug te vinden op onze website.

Zuiverheid/Analysemethode >98.0%(GC)
Opslagtemperatuur
M.F. / M.G. C9H12Cl2Si=219.18
CAS RN 772-65-6
Verwant CAS RN
MDL Nummer MFCD00018084
Verpakking en recipiënt
 • Details van een Product
 • Veiligheid & Regelgeving

Specificatie

Purity(GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1230 to 1.1330

Referentiegegevens

fp 105°C(lit.)
kp 245°C(lit.)

Referenties

Reaxys-RN 2935721
EC Nummer 212-253-6

GHS

Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevaarlijke Eigenschappen
 • H290
 • :Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314
 • :Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
*Opmerking:
 • P260
 • :Stof/nevel niet inademen.
 • P280
 • :beschermende handschoenen, beschermende kleding, gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331+P310
 • :NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P303+P361+P353+P310+P363
 • :BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P304+P340+P310
 • :NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P305+P351+P338+P310
 • :BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Transportinformatie

UN Nummer 2987
Klasse 8
Verpakkingsgroep II
Goederencode 2931900090

Toepassing

The requested resource (/eshop/WEB-INF/contents/commodity_info/nl/nl/D5569.html) is not available

Naar Boven