Home >   Producten   >  Uitgebreid zoeken

Ethyl 2,2-Difluoropropionate
(CAS RN:28781-85-3 Product Code:E1350)

Structuur

Ethyl 2,2-Difluoropropionate
Synoniem 2,2-Difluoropropionic Acid Ethyl Ester

Algemene Informatie

Product Code E1350

* Artikelen uit voorraad leverbaar in Japan zullen worden geleverd in 10 werkdagen.
*Neem voor meer informatie contact met ons op. (Verkoopafd. Tel: +32 (0)3 735 07 00 E-mail: Sales-EU@TCIchemicals.com)
* Om uw offerte aanvraag voor bulk hoeveelheden te sturen, klikt u op de “Verzoek Bulkofferte” knop. Voor sommige van onze producten kunnen we geen bulk hoeveelheden aanbieden.
* TCI herbekijkt regelmatig de bewaarcondities van producten om ze te optimaliseren. U dient er rekening mee te houden dat de meest recente informatie betreffende de bewaartemperatuur van een product is terug te vinden op onze website.

Zuiverheid/Analysemethode >95.0%(GC)
Opslagtemperatuur
M.F. / M.G. C5H8F2O2=138.11
CAS RN 28781-85-3
Verwant CAS RN
MDL Nummer MFCD06657970
Verpakking en recipiënt
 • Details van een Product
 • Veiligheid & Regelgeving

Specificatie

Purity(GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.097 to 1.107

Referentiegegevens

kp 115°C(lit.)

Referenties

Reaxys-RN 2039793

GHS

Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevaarlijke Eigenschappen
 • H225
 • :Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315
 • :Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319
 • :Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
*Opmerking:
 • P210
 • :Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
 • P264
 • :Na gebruik van dit product, handen en gelaat grondig wassen.
 • P280
 • :beschermende handschoenen, oogbescherming dragen.
 • P302+P352+P332+P313+P362+P364
 • :BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P305+P351+P338+P337+P313
 • :BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
 • P403+P235
 • :Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Transportinformatie

UN Nummer 3272
Klasse 3
Verpakkingsgroep II
Goederencode 2915907090

Toepassing

The requested resource (/eshop/WEB-INF/contents/commodity_info/nl/nl/E1350.html) is not available

Naar Boven