Home >   Producten   >  Uitgebreid zoeken

2-(4-Fluorophenyl)ethylamine Hydroiodide
(CAS RN:1413269-55-2 Product Code:F1203)

Structuur

2-(4-Fluorophenyl)ethylamine Hydroiodide
Synoniem 1-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethane Hydroiodide
Synoniem 4-Fluorophenethylamine Hydroiodide
Synoniem 2-(4-Fluorophenyl)ethylammonium Iodide

Algemene Informatie

Product Code F1203

* Artikelen uit voorraad leverbaar in Japan zullen worden geleverd in 10 werkdagen.
*Neem voor meer informatie contact met ons op. (Verkoopafd. Tel: +32 (0)3 735 07 00 E-mail: Sales-EU@TCIchemicals.com)
* Om uw offerte aanvraag voor bulk hoeveelheden te sturen, klikt u op de “Verzoek Bulkofferte” knop. Voor sommige van onze producten kunnen we geen bulk hoeveelheden aanbieden.
* TCI herbekijkt regelmatig de bewaarcondities van producten om ze te optimaliseren. U dient er rekening mee te houden dat de meest recente informatie betreffende de bewaartemperatuur van een product is terug te vinden op onze website.

Zuiverheid/Analysemethode >98.0%(HPLC)(T)
Opslagtemperatuur
M.F. / M.G. C8H10FN·HI=267.09
CAS RN 1413269-55-2
Verwant CAS RN
MDL Nummer
Verpakking en recipiënt
 • Details van een Product
 • Veiligheid & Regelgeving

Specificatie

Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Argentmetric Titration) min. 98.0 %

Referenties

Reaxys-RN 30585874

GHS

Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevaarlijke Eigenschappen
 • H315
 • :Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319
 • :Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
*Opmerking:
 • P264
 • :Na gebruik van dit product, handen en gelaat grondig wassen.
 • P280
 • :beschermende handschoenen, oogbescherming dragen.
 • P302+P352+P332+P313+P362+P364
 • :BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P305+P351+P338+P337+P313
 • :BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Transportinformatie

Goederencode 2921490090

Toepassing

The requested resource (/eshop/WEB-INF/contents/commodity_info/nl/nl/F1203.html) is not available

Naar Boven