Home >   Producten   >  Uitgebreid zoeken

Methylamine Hydroiodide (Low water content)
(CAS RN:14965-49-2 Product Code:M2556)

Structuur

Methylamine Hydroiodide
Synoniem MAI (Low water content)
Synoniem Methylammonium Iodide (Low water content)

Algemene Informatie

Product Code M2556

* Artikelen uit voorraad leverbaar in Japan zullen worden geleverd in 10 werkdagen.
*Neem voor meer informatie contact met ons op. (Verkoopafd. Tel: +32 (0)3 735 07 00 E-mail: Sales-EU@TCIchemicals.com)
* Om uw offerte aanvraag voor bulk hoeveelheden te sturen, klikt u op de “Verzoek Bulkofferte” knop. Voor sommige van onze producten kunnen we geen bulk hoeveelheden aanbieden.
* TCI herbekijkt regelmatig de bewaarcondities van producten om ze te optimaliseren. U dient er rekening mee te houden dat de meest recente informatie betreffende de bewaartemperatuur van een product is terug te vinden op onze website.

Zuiverheid/Analysemethode >99.0%(N)(T)
Opslagtemperatuur
M.F. / M.G. CH5N·HI=158.97
CAS RN 14965-49-2
Verwant CAS RN
MDL Nummer
Verpakking en recipiënt
 • Details van een Product
 • Veiligheid & Regelgeving

Specificatie

Purity(with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Purity(Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Water max. 100 ppm

Referenties

Reaxys-RN 3538801
PubChem SID 253661731
EC Nummer 239-037-4

GHS

Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevaarlijke Eigenschappen
 • H315
 • :Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319
 • :Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
*Opmerking:
 • P264
 • :Na gebruik van dit product, handen en gelaat grondig wassen.
 • P280
 • :beschermende handschoenen, oogbescherming dragen.
 • P302+P352+P332+P313+P362+P364
 • :BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P305+P351+P338+P337+P313
 • :BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Transportinformatie

Goederencode 2921110000

Toepassing

Preparation of the Perovskite MeNH3PbX3 and Studies on Perovskite Solar Cell

A modification of X in the (MeNH3)PbX3 can control the band gap and range of absorption wavelength.

References

Naar Boven