Home >   Producten   >  Uitgebreid zoeken

Tolazoline Hydrochloride
(CAS RN:59-97-2 Product Code:T3791)

Structuur

Tolazoline Hydrochloride
Synoniem 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride
Synoniem 2-Benzylimidazoline Hydrochloride

Algemene Informatie

Product Code T3791

* Artikelen uit voorraad leverbaar in Japan zullen worden geleverd in 10 werkdagen.
*Neem voor meer informatie contact met ons op. (Verkoopafd. Tel: +32 (0)3 735 07 00 E-mail: Sales-EU@TCIchemicals.com)
* Om uw offerte aanvraag voor bulk hoeveelheden te sturen, klikt u op de “Verzoek Bulkofferte” knop. Voor sommige van onze producten kunnen we geen bulk hoeveelheden aanbieden.
* TCI herbekijkt regelmatig de bewaarcondities van producten om ze te optimaliseren. U dient er rekening mee te houden dat de meest recente informatie betreffende de bewaartemperatuur van een product is terug te vinden op onze website.

Zuiverheid/Analysemethode >99.0%(HPLC)(T)
Opslagtemperatuur 0-10 °C
M.F. / M.G. C10H12N2·HCl=196.68
CAS RN 59-97-2
Verwant CAS RN
MDL Nummer MFCD00012693
Verpakking en recipiënt
 • Details van een Product
 • Veiligheid & Regelgeving

Specificatie

Purity(HPLC) min. 99.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C

Referenties

Reaxys-RN 3569031
Merck Index(14) 9506
RTECS nr. NJ2350000
EC Nummer 200-447-3

GHS

Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevaarlijke Eigenschappen
 • H302
 • :Schadelijk bij inslikken.
 • H315
 • :Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319
 • :Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
*Opmerking:
 • P264
 • :Na gebruik van dit product, handen en gelaat grondig wassen.
 • P270
 • :Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • P280
 • :beschermende handschoenen, oogbescherming dragen.
 • P301+P312+P330
 • :NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen.
 • P302+P352+P332+P313+P362+P364
 • :BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P305+P351+P338+P337+P313
 • :BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Transportinformatie

Goederencode 2933291000

Toepassing

The requested resource (/eshop/WEB-INF/contents/commodity_info/nl/nl/T3791.html) is not available

Naar Boven