text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 139-08-2 | Producten #: A0208

Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Benzalkonium Chloride
  • Zephiran Chloride
  • Zephirol
documenten:
25G
€24.00
2   ≥20 
100G
€48.00
1   12  
500G
€132.00
1   4  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Note:

This product is a sample for RUO (research use only). Do not use this product for any purpose other than testing and research.

Artikel # A0208
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__3H__4__2ClN = 368.05  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 139-08-2
Reaxys registratienummer 4062599
PubChem product ID 87561875
SDBS 3121
Merck-index (14) 1059
MDL-nummer

MFCD00011771

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity(HPLC) min. 95.0 %(as C14)
Purity(TPBNa Method) min. 98.0 %(calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 12.0 %
eigenschappen
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Ethanol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
H312 + H332 : Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 205-352-0
RTECS # BO7150000
Transport informatie:
UN-nummer UN2923
Klasse 8 / 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2923900090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten