text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 19060-15-2 | Producten #: A1364

4-Aminobutyraldehyde Dimethyl Acetal


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 4,4-Dimethoxybutylamine
documenten:
25ML
€109.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A1364
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__1__5NO__2 = 133.19  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Hygroscopic
CAS RN 19060-15-2
Reaxys registratienummer 1919298
PubChem product ID 87562819
SDBS 19780
MDL-nummer

MFCD00189373

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 85 °C/22 mmHg
Flp 59 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.95
Brekingsindex 1.43
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN2924
Klasse 3 / 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922500090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten