text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 4430-18-6 | Producten #: A1402

Acid Violet 43


Zuiverheid: >97.0%(HPLC)
Synoniemen
documenten:
25G
€63.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A1402
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__1H__1__4NNaO__6S = 431.39  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 4430-18-6
Reaxys registratienummer 8817464
PubChem product ID 87562857
Kleurindex 60730
MDL-nummer

MFCD00068446

Specificatie
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity(HPLC) min. 97.0 area%
Lambda max. 565.0 to 571.0 nm(H2O)
Absorbance(E1%1cm) min. 160(H2O, 565.0 to 571.0 nm)
eigenschappen
Maximale golflengte 566(H2O) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 224-618-7
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3204120090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten