text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 61-73-4 | Producten #: A5105

Methylene Blue [Ion association reagent for spectrophotometric analysis]


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Basic Blue 9
documenten:
1G
€25.00
1   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A5105
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__6H__1__8ClN__3S = 319.85 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 61-73-4
Reaxys registratienummer 3599847
PubChem product ID 87563123
Merck-index (14) 6060
Kleurindex 52015
MDL-nummer

MFCD00012111

Specificatie
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %(calcd.on dried substance)
Lambda max. 661.0 to 665.0 nm(EtOH(50%))
Absorbance min. 0.540(2mg/L, EtOH(50%), 661.0 to 665.0 nm)
Drying loss max. 5.0 %
eigenschappen
Maximale golflengte 663(EtOH(50vol%)) nm
oplosbaarheid in water Soluble
Graad van oplosbaarheid in water 43.6 g/l   25 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Chloroform
Oplosbaarheid (licht opl. in) Ethanol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-515-2
RTECS # SO5600000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934309090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.