text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 121-43-7 | Producten #: B0522

Trimethyl Borate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Boric Acid Trimethyl Ester
  • Methyl Borate
documenten:
25ML
€18.00
5   ≥40 
100ML
€27.00
7   ≥40 
500ML
€64.00
5   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B0522
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3H__9BO__3 = 103.91 
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 121-43-7
Reaxys registratienummer 1697939
PubChem product ID 87563544
SDBS 2413
Merck-index (14) 9712
MDL-nummer

MFCD00008346

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Boric acid max. 0.5 %
eigenschappen
Smeltpunt -29 °C
Kookpunt 68 °C
Flp -8 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.93
Brekingsindex 1.36
Oplosbaarheid (mengbaar met) Ether, Alcohol, Tetrahydrofuran
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H312 : Schadelijk bij contact met de huid.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-468-9
RTECS # ED5600000
Transport informatie:
UN-nummer UN2416
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2920907090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.