text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 5786-96-9 | Producten #: B0671

Brucine Hydrochloride Monohydrate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
documenten:
5G
€54.00
1   19  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B0671
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__3H__2__6N__2O__4·HCl·H__2O = 448.95  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 5786-96-9
Reaxys registratienummer 3830172
PubChem product ID 87563677
Merck-index (14) 1455
MDL-nummer

MFCD00060269

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %(calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 3.5 to 4.2 %
eigenschappen
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H331 : Giftig bij inslikken en bij inademing.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN1544
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2939790090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten