text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 52-51-7 | Producten #: B1247

2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • Bronopol
documenten:
25G
€23.00
9   ≥100 
100G
€61.00
6   19  
500G
€197.00
Neem contact met ons op ≥60 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B1247
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3H__6BrNO__4 = 199.99 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities Room Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)
CAS RN 52-51-7
Reaxys registratienummer 1705868
PubChem product ID 87564183
SDBS 12606
Merck-index (14) 1447
MDL-nummer

MFCD00007390

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 131 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol
Oplosbaarheid (licht opl. in) Acetone, Ether, Chloroform, Benzene
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 + H312 : Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H228 : Ontvlambare vaste stof.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-143-0
RTECS # TY3385000
Transport informatie:
UN-nummer UN3241
Klasse 4.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2905599890
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.