text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 10526-07-5 | Producten #: B1370

1,3-Bis(3-aminophenoxy)benzene


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • Resorcinol Bis(3-aminophenyl) Ether
  • APB
documenten:
5G
€63.00
1   ≥20 
25G
€219.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B1370
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__1__6N__2O__2 = 292.34  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 10526-07-5
Reaxys registratienummer 3102240
PubChem product ID 87564295
SDBS 9780
MDL-nummer

MFCD00043718

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 109.0 °C
Solubility in Methanol very faint turbidity
eigenschappen
Smeltpunt 108 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (licht opl. in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 234-082-6
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922290090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten