text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 584-12-3 | Producten #: B4555

2-Bromofuran (stabilized with CaO)


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
1G
€35.00
4   ≥20 
5G
€120.00
3   4  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B4555
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__3BrO = 146.97  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities <0°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 584-12-3
Reaxys registratienummer 104662
PubChem product ID 253661234
MDL-nummer

MFCD00216609

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 102 °C
Flp 18 °C
Brekingsindex 1.50
Maximale golflengte 216(EtOH) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN1993
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932190090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten