text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 537050-14-9 | Producten #: B5213

2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl Bromide
documenten:
1G
€57.00
1   10  
5G
€183.00
1   7  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B5213
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__5BrF__4O = 285.04 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 537050-14-9
Reaxys registratienummer 15029307
PubChem product ID 354334223
MDL-nummer

MFCD03094509

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 44 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN3261
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914790090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten