text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 94-74-6 | Producten #: C0206

(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic Acid


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • MCPA
documenten:
25G
€29.00
1   Neem contact met ons op
500G
€258.00
Neem contact met ons op 1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0206
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__9ClO__3 = 200.62  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 94-74-6
Reaxys registratienummer 2051752
PubChem product ID 87565369
SDBS 10755
Merck-index (14) 5764
MDL-nummer

MFCD00004306

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(GC) min. 95.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 °C
Solubility in Methanol within almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 119 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 630 mg/l   25 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Ethanol
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol,Benzene,Toluene,Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 + H332 : Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-360-6
RTECS # AG1575000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918999090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten