text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 96-24-2 | Producten #: C0268

3-Chloro-1,2-propanediol


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • α-Chlorohydrin
  • Glycerol α-Monochlorohydrin
  • α-Monochlorohydrin
documenten:
25G
€15.00
1   ≥20 
500G
€27.00
1   Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0268
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3H__7ClO__2 = 110.54  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 96-24-2
Reaxys registratienummer 635684
PubChem product ID 87565424
SDBS 322
Merck-index (14) 2145
MDL-nummer

MFCD00004712

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -40 °C
Flp 137 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.32
Brekingsindex 1.48
oplosbaarheid in water Completely miscible
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H300 + H330 : Dodelijk bij inslikken en bij inademing.
H312 : Schadelijk bij contact met de huid.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H360 : Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-492-4
RTECS # TY4025000
Transport informatie:
UN-nummer UN2689
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2905599890
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten