text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 108-41-8 | Producten #: C0296

3-Chlorotoluene


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25G
€15.00
Neem contact met ons op ≥20 
500G
€66.00
Neem contact met ons op 12  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0296
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__7Cl = 126.58  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 108-41-8
Reaxys registratienummer 1903632
PubChem product ID 87565450
SDBS 675
MDL-nummer

MFCD00000595

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -48 °C
Kookpunt 162 °C
Flp 53 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.07
Brekingsindex 1.52
oplosbaarheid in water Insoluble
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H332 : Schadelijk bij inademing.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-580-5
Transport informatie:
UN-nummer UN2238
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2903998090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten