text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 7468-67-9 | Producten #: C0444

2-Formylbenzonitrile


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • 2-Cyanobenzaldehyde
documenten:
5G
€57.00
Neem contact met ons op 2  
25G
€201.00
2   4  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0444
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__5NO = 131.13  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 7468-67-9
Reaxys registratienummer 2353599
PubChem product ID 87565565
SDBS 11140
MDL-nummer

MFCD00017503

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 99.0 %
Melting point 102.0 to 109.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 103 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 + H331 : Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN3439
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2926907090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten