text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 13149-00-3 | Producten #: C0478

cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Anhydride


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25G
€15.00
1   ≥20 
100G
€25.00
1   6  
500G
€79.00
1   14  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0478
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__0O__3 = 154.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 13149-00-3
Reaxys registratienummer 83213
PubChem product ID 87565598
SDBS 2066
MDL-nummer

MFCD00005926

Specificatie
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
Purity(Methanolysis Method) min. 97.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 36 °C
Kookpunt 160 °C/17 mmHg
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Toluene
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P284 : Adembescherming dragen.
P342 + P311 : Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 236-086-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917200090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten