text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 110-82-7 | Producten #: C0818

Cyclohexane [for HPLC Solvent]


Zuiverheid: >99.5%(GC)
Synoniemen
documenten:
500ML
€69.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0818
Zuiverheid / Analysemethode >99.5%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__1__2 = 84.16  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 110-82-7
Reaxys registratienummer 1900225
PubChem product ID 87565884
SDBS 897
Merck-index (14) 2723
MDL-nummer

MFCD00003814

Specificatie
Appearance Colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.5 %
Absorbance(210nm) max. 0.800
Absorbance(220nm) max. 0.400
Absorbance(230nm) max. 0.200
Absorbance(240nm) max. 0.080
Absorbance(254nm) max. 0.030
Absorbance(270nm) max. 0.010
Absorbance(400nm) max. 0.010
Evaporation residue max. 0.002 %
eigenschappen
Smeltpunt 6 °C
Kookpunt 81 °C
Flp -20 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.78
Brekingsindex 1.43
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Acetone,Ether,Benzene,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P331 : GEEN braken opwekken.
P301 + P310 : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-806-2
RTECS # GU6300000
Transport informatie:
UN-nummer UN1145
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2902110000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten