text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 5232-99-5 | Producten #: C0962

Ethyl 2-Cyano-3,3-diphenylacrylate


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid Ethyl Ester
documenten:
25G
€16.00
Neem contact met ons op ≥20 
500G
€140.00
1   1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0962
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__1__5NO__2 = 277.32  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 5232-99-5
Reaxys registratienummer 1885803
PubChem product ID 87566007
MDL-nummer

MFCD00027364

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 98 °C
Kookpunt 200 °C/3 mmHg
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 226-029-0
RTECS # AT6200000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2926907090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten